Több, mint 15 év tapasztalattal mögöttünk!

Adatkezelési tájékoztató - Érvényes: 2021. február 5.

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Build All Építőipari Kft. (székhely: 2146. Mogyoród, Középső homoki utca 119., Cégjegyzékszám: 13 09 209819, Adószám: 28984737-2-13) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Build All Építőipari Kft. a magyar jogszabályok szerint építőipari tevékenységet folytathat. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: Build All Építőipari Kft.
Székhely és levelezési cím: 2146 Mogyoród, Középső homoki utca 119.
Telefonszám: +36-30-5460046
Email cím: info@buildall.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Üzenet küldés. Az üzenet küldés során a Megrendelőnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • név,
  • saját e-mail cím,
  • telefonszám

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Megrendelő bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Megrendelő külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Megrendelő korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Megrendelőnek külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A megrendelők a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a megrendelők számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

· Analitika, követés cookie

· Webhelyen keresztüli követés

· Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

· hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

· hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

· hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a www.buildall.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a megrendelők kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Megrendelő az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, az üzenetküldéssel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a megrendelők jogainak védelme.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a Megrendelő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Megrendelő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az üzenetküldés során megadott személyes adatok kezelése az üzenet elküldésével kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át.

6.3. A fentieken túl a Megrendelőre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Megrendelő hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. A Megrendelő adatvédelmi jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A Megrendelő bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Megrendelő jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. Szolgáltató a Megrendelő kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás tartalmazza az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – azt, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:
Build All Építőipari Kft.
2146 Mogyoród, Középső homoki utca 119.
E-mail: info@buildall.hu

A Megrendelő bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel, a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. A Megrendelő bármikor jogosult a helytelenül megadott adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. A Megrendelő az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (www.naih.hu) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7.6. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás igénybevételéhez az üzenetküldés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy árajánlat) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Megrendelő azonosítását, a megrendelések teljesítése során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. Az üzenetküldés során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Megrendelő kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Megrendelő bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató rendszere a megrendelők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a megrendelők által az üzenet küldésekor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Megrendelőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Megrendelők előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Megrendelő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Az oldallal kapcsolatos elírások, hibák jelzése: info@buildall.hu

Budapest, 2021. február 5.